TRANSFORMACJA CYFROWA SZKÓŁ

HUMINE wspiera samorządy (w roli organu prowadzącego) i dyrektorów szkół, a także całe społeczności szkolne w modernizacji procesu kształcenia w placówkach. Jednostką zmiany w oświacie jest cała szkoła, a nie pojedynczy nauczyciele czy dyrektorzy – liderzy. Aby mogła się ona dokonać konieczne jest zaangażowanie się w transformację całej społeczności szkolnej, także rodziców i uczniów.

Na cały proces składają się: upowszechnienie nowoczesnej dydaktyki, podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i cyfrowych wszystkich nauczycieli, zmiany w organizacji szkoły dostosowujące ją do nowych form i modeli aktywności nauczycieli, zapewnienie dobrostanu ucznia, w tym higieny cyfrowej w ich życiu; a także modernizacja infrastruktury cyfrowej i przestrzeni szkoły. Ogromne znaczenie ma motywacja wszystkich uczestników procesu do przeprowadzania transformacji.

Centrum udzielać będzie pomocy wszystkim zainteresowanym szkołom. Ponadto obejmie wsparciem 22 „szkoły modelowe”, które będą lokalnymi centrami kompetencji – po jednym w każdym z powiatów Małopolski.